Đặt một câu hỏi

Đầu thu KTS DVB T2 HD-012Số ký tự đã nhập: