Đặt một câu hỏi

Anten ngoài trời UHF 17 chấn tử

ant uhf 172


Số ký tự đã nhập: